CRITERIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’ENERGIA EÒLICA A LA SEGARRA

Written by admin on . Posted in Documents

La posició del Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra es pot considerar com la continguda en aquest text d’aportacions del Grup a les al•legacions que preparava l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya al Decret d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya, el gener del 2001:

APORTACIONS DES DE LA SEGARRA.- ESPECÍFIQUES DEL TERRITORI

1.- En tot l’altiplà de La Segarra s’ha de respectar la natural disposició de les bosquines i zones arbrades situades sobre els turons i algunes comes, que permeten mantenir no solament un valor paisatgístic peculiar i característic sinó que també permeten actuar com a zones d’habitat, desenvolupament i pas, de la mateixa fauna i de l’avifauna pròpia i estacional, actuant també com a corredors de connexió entre les zones de protecció especial situades dins del mateix altiplà i altres. En aquest cas, aquestes bosquines i zones arbrades, quedaran com a espais exclosos per a la ubicació de parcs eòlics.AMB CRITERI GENERAL

2.- Incloure com a zona d’exclusió de parcs eòlics, els espais definits com a zones de protecció del medi natural i/o de valor ecològic en les Normes Subsidiàries de Planejament de cada municipi, les ja definides i aprovades amb anterioritat a aquest decret, i les que puguin ser aprovades a partir de l’entrada en vigència d’aquest decret. (NOTA: en el cas de la Segarra, que coneguem, hi ha normes aprovades en aquest sentit i definides en el municipi de Sant Guim de Freixenet, vigents des de l’any 1989; i resten a punt de contemplar les darreres fases d’aprovació en el municipi d’Estaràs)3.- En tots els casos de projecte de construcció de parcs eòlics s’aplicarà el criteri de la obligatorietat de realització d’estudis d’impacte ambiental per tal de poder garantir que les instal•lacions minimitzin el màxim possible el seu evident impacte, tant paisatgístic com natural i social.Cervera 24 de gener de 2001GDMNS-AEEC

Tags: , , , , , ,

Contacta amb nosaltres

Et pots posar en contacte, mitjançant: